Regulamin

REGULAMIN SERWISU WSPÓŁLOKATOR

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresemwww.wspollokator.pl, w zakładce: www.wspollokator.pl/strony/regulamin.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030);

2) Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 459)

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922).

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

DEFINICJE

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Regulamin – niniejszy dokument z dnia …

Serwis – platforma internetowa www.wspollokator.pl za pomocą której, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami przewidzianymi przez Regulamin

Usługodawca – LARGO, ul. Aleja KEN 46/24, 02-797 Warszawa NIP: 5212635906, REGON: 639780500

Użytkownik –osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu lub wybranych Usług

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis działający pod adresem www.wspollokator.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@wspollokator.pl, telefonicznie pod numerem 666 061 538 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Aleja KEN 46/24, 02-797 Warszawa.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje zamieszczane w Serwisie dotyczące odpłatnych Usług udostępnianych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy handlowej.
 5. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie może służyć do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, w celu rejestracji i korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.

§2

SERWIS ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług:

1) Obserwuj – Usługa polegająca na dodawaniu profili innych Użytkowników do podręcznej pamięci urządzenia Użytkownika umożliwiająca przechowywanie profili;

2) Profil Użytkownika – Usługa umożliwiająca dodawanie, zmianę oraz usuwanie danych Użytkownika, w tym zdjęć, opisów, hiperłączy odsyłających do innych źródeł aniżeli Serwis, a także dodawanie ogłoszeń w zakresie poszukiwania mieszkania lub współlokatora;

3) Wiadomości – Usługa polegająca na możliwości odbierania oraz wysyłania wiadomości tekstowych do innych Użytkowników w ramach Serwisu;

4) Powiadomienia – Usługa polegająca na:

a) automatycznym skojarzaniu Użytkowników ze względu na wskazane przez nich preferencje i wytyczne związane z poszukiwaniem współlokatora, w tym cechy osobowościowe, lokalizację mieszkania, wysokość czynszu itp., za pomocą której Użytkownik otrzymuje powiadomienia o potencjalnych współlokatorach drogą mailową lub w ramach Serwisu;

b) automatycznym otrzymywaniu informacji drogą mailową lub w ramach Serwisu o nowych wiadomościach adresowanych do Użytkownika;

c) automatycznym otrzymywaniu informacji drogą mailową lub w ramach Serwisu o wygasających lub wygasłych swoich ogłoszeniach;

5) Wyszukiwarka – Usługa polegająca na wyszukiwaniu potencjalnych współlokatorów poprzez dodawanie parametrów wybranych przez Użytkownika.

 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 pkt 1) – 4) jest możliwe po uprzednim założeniu konta w Serwisie przez Użytkownika i akceptacji Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Użytkownika co najmniej następujących wymagań technicznych:

1) Korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu, w szczególności urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.);

2) dostęp do Internetu;

3) przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, Opera (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej;

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług wynikających z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.
 2. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 4 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania przez Użytkownika z dowolnej Usługi niewymagającej posiadania konta w Serwisie lub z momentem założenia konta w Serwisie tj. po kliknięciu w link aktywacyjny o którym mowa w §2 ust. 16
 4. Korzystanie z Usług ma charakter nieodpłatny. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów. Wysokość opłat oraz zasady ich uiszczania określone zostaną poprzez zmianę Regulaminu na zasadach opisanych w §7 ust. 4.
 5. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:

1) naruszających prawa i dobra osób trzecich;

2) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;

3) niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej;

4) reklamowych, propagujących pornografię lub przemoc;

5) naruszających prawa uczciwej konkurencji.

10. Użytkownik nie może za pośrednictwem Serwisu podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Usługodawcy. Powyższe nie dotyczy oferowania lokali lub mieszkań do wynajęcia.

11. Usługodawca ma prawo usunąć z Serwisu treści zamieszczone przez Użytkownika, jeżeli będą one naruszały postanowienia §2 ust. 9-10.

12. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.

13. Usługodawca prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu i podejmuje działania mające na celu ciągłość jego funkcjonowania. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji Serwisu, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.

14. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie są w żaden sposób sprawdzane bądź filtrowane przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem w Serwisie, ani w sposób fizyczny ani z wykorzystaniem jakiegokolwiek programu.

15. Konto Użytkownika jest tworzone poprzez zarejestrowanie Użytkownika w Systemie za pośrednictwem zakładki „Zarejestruj się”.

16. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Serwisie na własne żądanie, po podaniu następujących informacji:

1) Adres e-mail;

2) Hasło;

 • oraz po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny konta. Po kliknięciu w link aktywacyjny, Użytkownik otrzymuje dostęp do konta w Serwisie.

17. Użytkownik może wysłać za pośrednictwem Serwisu prośbę o przypomnienie hasła do konta, korzystając z funkcjonalności Usługi Profil Użytkownika. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego podczas zakładania konta.

18. Użytkownik może uzupełniać informacje o swoim profilu poprzez skorzystanie z Usługi Profil Użytkownika, także poprzez dodawanie do niego elementów graficznych (np. swojego zdjęcia).

19. Użytkownik może zmienić lub odzyskać hasło do konta korzystając z ustawień dostępnych w ramach Usługi Profil Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika danych dostępowych do konta osobom trzecim.

20. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno konto na raz. Z jednego e-mail oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jeden Użytkownik.

21. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu.

22. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.

23. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

24. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie.

25. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

26. W ramach Serwisu możliwe jest kompatybilne korzystanie z funkcjonalności dostarczanych przez podmioty zewnętrzne m.in. powiązania konta Użytkownika z kontem posiadanym na portalu facebook.pl.

27. Użytkownik korzystający z Serwisu może zdecydować o włączeniu notyfikacji internetowych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny. Dostęp do notyfikacji oraz ich wyłączenie zależy Użytkownika, który odpowiednio zezwala lub blokuje narzędzie notyfikacji za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z notyfikacji jest nieodpłatne, nie wymaga podawania danych ani zakładania konta w Serwisie.

§3

REKLAMACJE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik może składać:

1) W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;

2) W formie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@wspollokator.pl.

 1. Składając reklamację Użytkownik może, w celu przyspieszenia jej rozpoznania wskazać:

1) swoje oznaczenie (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);

2) przedmiot reklamacji;

3) okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.
 3. Reklamacja o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie zgłaszania przez Użytkownika zastrzeżeń związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Umowy i za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na świadczenie Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres: kontakt@wspollokator.pl. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy i następuje z chwilą doręczenia go Usługodawcy.

§4

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług funkcjonujących w Serwisie oraz zawarcie Umowy wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe.
 3. W celu założenia konta w Serwisie Użytkownik powinien podać swój adres e-mail, który o ile spełnia przesłanki uznania go za danę osobową, będzie przetwarzany przez Usługodawcę do celów związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika:

1) dla Usługi Profil Użytkownika:

a) informacja o tym czy Użytkownik ma wolny pokój lub czy szuka współlokatora (dana wymagana);

b) imię (dana wymagana) i nazwisko Użytkownika;

c) numer telefonu Użytkownika;

d) data urodzenia Użytkownika (dana wymagana);

e) płeć Użytkownika (dana wymagana);

f) zawód Użytkownika (dana wymagana);

g) nazwa Użytkownika na portalu Facebook (jeśli posiada);

h) cechy charakteru Użytkownika wybrane spośród 13 wskazanych w Serwisie;

i) dane adresowe (miejscowość – dana wymagana, ulica – dana wymagana, nr domu/lokalu, dzielnica) lokalizacji możliwej do udostępnienia przez Użytkownika potencjalnemu współlokatorowi lub wskazanie lokalizacji preferowanej przez Użytkownika poszukującego lokalu.

 1. W ramach przetwarzania danych wskazanych w ustępie poprzedzającym i w związku z charakterem Serwisu, Użytkownik jest świadom, iż podane przez niego dane będą udostępniane publicznie w ramach Serwisu dla wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem numeru telefonu, który jest widoczny tylko dla Użytkowników posiadających konto w Serwisie.
 2. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika oraz w celu realizacji Umowy, w tym świadczenia Usług, które mogą być nią objęte. Wobec tego w stosunku do tych danych osobowych, nie jest konieczne wyrażanie przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników do innych celów aniżeli wskazanych w ustępie 6 powyżej (np. w celu wysyłania Informacji handlowych) Użytkownik będzie wyrażał odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do wskazanych przez Usługodawcę celów.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo wglądu do udostępnionych danych, ich poprawiania oraz usuwania.
 5. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do danych osobowych udostępnionych mu przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług.

10. Usługodawca będzie przetwarzał do celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) oznaczenie identyfikujące Użytkownika logującego się do Serwisu za pośrednictwem konta;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług przez Użytkownika;

4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

11. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §4 ust. 10 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, a także logów serwera www przez operatora hostingowego OVH Sp. Z o.o, ul. Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław, NIP: 899-25-20-556.

12. Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §4 ust. 11, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

13. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu jak np. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkownika, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

14. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi dotyczące przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.

15. Zarówno w czasie trwania Umowy, jak też po jej rozwiązaniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, które:

1) są niezbędne do rozliczenia Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z jej tytułu;

2) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;

3) są związane z prowadzeniem przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego jego produktów bądź usług.

16. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

17. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

18. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Do zabezpieczeń tych należą w szczególności:

1) system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika lub osób przez niego upoważnionych, korzystających z Usług, szyfrowane są przy użyciu co najmniej 128-bitowego klucza protokołu SSL

2) system kontroli dostępu do danych – jedynie Usługodawca, Użytkownik oraz upoważnione przez niego osoby, mają dostęp do danych i treści umieszczanych w Serwisie

3) system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika lub osoby przez niego upoważnione, dane lub treści, są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich utratę, w tym przez regularne wykonywanie kopii zapasowych

19. W przypadku dodania przez Użytkownika w ramach Usługi Profil Użytkownika zdjęcia ze swoim wizerunkiem, Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, iż jego zdjęcie będzie dostępne publicznie za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić odrębną zgodę poprzez odznaczenie odpowiedniego pola, na publikowanie jego wizerunku przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu w ramach sekcji „Ostatnio zarejestrowani użytkownicy”.

§5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis oraz jego funkcjonalności są objęte ochroną wynikającą z praw własności intelektualnej, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. W ramach świadczenia Usług są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Usługodawca nie monitoruje materiałów ani treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, pod kątem zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.

§6

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika lub osoby, które otrzymały od Użytkownika dostęp do Serwisu;

2) jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

3) treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innym domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie;

4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego oprogramowania lub sprzętu Użytkownika.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkownika, a które uniemożliwiają lub ograniczają mu korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za interakcje Użytkownika z innymi Użytkownikami znalezionymi na lub poprzez Serwis. Dotyczy to między innymi płatności i dostarczania towarów i usług, oraz wszelkich innych warunków, postanowień, gwarancji i oświadczeń związanych z takimi działaniami. Odbywają się one wyłącznie pomiędzy Użytkownikami. Użytkownik akceptuje, że Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione na skutek takich działań. Usługodawca nie jest zobowiązany angażować się w spory pomiędzy Użytkownikami.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Użytkownika oraz umieszczenie na stronach Serwisu.Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie.