Regulamin

Regulamin korzystania DATA 11.01.2022

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej „Regulamin" ) określa warunki korzystania z serwisu Findlocator, prowadzonego przez firmę Largo Polska. Właścicielem i operatorem strony internetowej serwisu Findlocator ( zwana dalej „Stroną” lub „Serwisem” ) jest firma Largo Polska.
 2. W naszym Serwisie właściciele nieruchomości i osoby poszukujące lokali oraz współlokatorów, mogą wyszukać odpowiednie dla siebie osoby lub lokale, w bezpieczniejszy i łatwiejszy sposób, dzięki możliwości komunikowania się za pośrednictwem serwisu, pod warunkiem przestrzegania Warunków Użytkowania serwisu Findlocator. Dlatego też Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie Warunków Użytkowania, aby skorzystać ze Strony. Aby móc zostać zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Findlocator, użytkownik musi przeczytać i zaakceptować poniższe Warunki oraz Politykę prywatności.
 3. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania w każdym czasie, powinien przestać korzystać ze Strony oraz serwisu Findlocator.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu, użytkownik zgadza się na obowiązywanie aktualnej wersji Regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie, będą opatrzone nową datą dokumentu. Data pokazuje użytkownikowi, od kiedy dana wersja regulaminu jest w mocy.
 5. Użytkownik ma świadomość i wyraża zgodę na to, że, aby się zarejestrować, musi podać adres e-mail i ustalić swoje hasło dostępu. Odpowiada za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła, oraz za każde użytkowanie swojego konta – niezależnie czy wyraził zgodę na takie użytkowanie. Jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Serwisu Findlocator o wszelkim nieuprawnionym użyciu jego konta. Użytkownik ukończone co najmniej 18 lat.
 6. Użytkownik zdaje sobie sprawę i wyraża zgodę na to, że treści publikowane na Stronie przez wszystkich użytkowników, są zbierane i włączane anonimowo do serwisu Findlocator oraz że Findlocator będzie zebrane treści używać dla celów statystycznych i analitycznych.
REJESTRACJA.


 1. Findlocator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu dowolnemu użytkownikowi.
 2. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Serwisie, musi przejść proces rejestracji w Findlocator. W ramach procesu rejestracji w Serwisie użytkownik zobowiązuje się:
a) podać określone informacje o sobie zgodnie z komunikatem wyświetlanym przez Serwis (informacje te muszą być aktualne, kompletne i dokładne)
b) aktualizować następnie takie informacje zgodnie z wymogami, aby zachować ich aktualność, kompletność i dokładność. Informacje wymagane przy rejestracji będą określane jako dane rejestracyjne („Dane rejestracyjne”).


 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, umożliwia użytkownikom przeglądanie ofert i profili, skorzystanie z wtyczki do Facebook, by obejrzeć tam profile wybranych osób, a po zarejestrowaniu można zobaczyć kontakt do ogłoszeniodawcy. Płatna jest tutaj jedynie opcja wyróżnienia swojego ogłoszenia.
 2. Bezpłatna jest również możliwość zdeponowania umowy między właścicielem a wynajmującym, czyli umowy wraz ze zdjęciami lokalu w momencie przekazywania najemcy, całość zostaje umieszczona w archiwach Findlocator, czyli w neutralnym dla obu stron umowy miejscu. Obydwie strony umowy muszą zaakceptować prawdziwość zdjęć i od tej pory zestaw umowa plus zdjęcia, staje się zabezpieczeniem zarówno dla właściciela, jak i dla najemcy.
 3. Członkostwo o nazwie Właściciel 1. Płatne miesięcznie 50 zł, obejmuje możliwość skorzystania z polisy Findlocator, dotyczącej podnajmu mieszkania w okresie wakacji i na wszystkie weekendy, święta lub inne okresy nieobecności głównego najemcy w wynajmowanym lokalu. W skład tego członkostwa wchodzi również automatycznie opcja utrzymywania umowy ze zdjęciami w chmurze.
 4. Członkostwo o nazwie Najemca 1. To uzupełnienie członkostwa Właściciel 1, dotyczące możliwości skorzystania z polisy Findlocator, najemca musi wykupić to członkostwo płatne miesięcznie 20 zł, by móc skorzystać z polisy Findlocator, ubezpieczającej dodatkowy podnajem wynajętego lokalu i przyzwalającej na podnajem za zgodą właściciela, który za pomocą członkostwa Właściciel 1 ma również dostęp do polisy Findlocator.
 5. Lokal przeznaczony do podnajęcia musi mieć założony na Findlocatorze swój profil, gdzie będą znajdować się zdjęcia lokalu do podnajęcia oraz opis. W momencie zgłoszenia się podnajemcy, jego skan dowodu osobistego oraz jego zdjęcie z dowodem osobistym przy twarzy, jako obowiązkowa weryfikacja, muszą zostać umieszczone przez najemcę w profilu mieszkania, pod rygorem nieważności polisy Findlocator do tego podnajmu. Musi tam też zostać dołączona umowa o podnajem ( wzór umowy do pobrania z portalu Findlocator ), między właścicielem lokalu, a najemcą. Brak jednego z tych elementów, skutkuje nieważnością polisy Findlocator.
 6. Portal Findlocator zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do sprawdzania kompletności danych na profilu lokalu na podnajem. Uzupełnienie tych danych należy do stron umowy o podnajem, czyli do właściciela lub najemcy. Zamieszczenie wszystkich danych jest możliwe tylko za pośrednictwem portalu i tylko jednorazowo, a więc należy przygotować zestaw wszystkich niezbędnych elementów i taki komplet przesłać do portalu Findlocator do opublikowania. Modyfikacja danych nie jest po opublikowaniu możliwa, tak więc należy dokładać należytej staranności przy przygotowywaniu danych. Konieczność modyfikacji danych, wiąże się z koniecznością założenia nowego profilu lokalu.
 7. Rejestrując się na portalu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

LICENCJA I DOSTĘP DO STRONY.


 1. Findlocator udziela użytkownikom ograniczonej licencji na dostęp oraz użytkowanie Strony w celach prywatnych. Nie jest dozwolone pobieranie inne niż wynikające z automatycznego działania przeglądarek internetowych lub modyfikowanie jakiejkolwiek jej części bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu.
 2. Licencja nie obejmuje odsprzedawania ani komercyjnego używania Strony lub jej treści. Nie jest dozwolone zbieranie i korzystanie z zamieszczanych produktów, opisów, z pochodnego użytkowania Strony lub jej treści, pobierania lub kopiowania informacji o koncie na rzecz innego handlowca, używania procesów eksploracji danych, robotów, lub podobnych metod zbierania lub ekstrakcji danych. Nie zezwala się na powielanie, tworzenie duplikatów, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż, odwiedzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie niniejszej Strony lub jej części w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu.
 3. Nie wolno linkować ani stosować jakichkolwiek technik linkowania do wyodrębnienia znaku towarowego, logo lub innych zastrzeżonych informacji, w tym zdjęć, tekstu, układu lub formy strony, znajdujących się na Stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu. Zabrania się używania naszej nazwy i znaków towarowych w metatagach czy w innym ukrytym tekście bez pisemnej zgody Serwisu. Nieuprawnione użycie oznacza utratę zezwolenia i udzielonej przez Serwis licencji.
PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE.


 1. Serwis Findlocator i logo Findlocator oraz inne nazwy, logo, ikony oraz znaki identyfikujące produkty i usługi Findlocator są znakami towarowymi Findlocator i nie zezwala się na ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody Findlocator. Wszelkie treści zawarte na Stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazki, pliki audio, pliki do pobrania, oprogramowanie stanowią własność Findlocator lub współpracujących z serwisem dostawców treści i podlegają ochronie międzynarodowych praw autorskich. Zestawienie wszystkich materiałów na Stronie stanowi wyłączną własność Findlocator i podlega ochronie międzynarodowych praw autorskich. Całe oprogramowanie użyte na Stronie jest własnością Findlocator lub jego dostawców i podlega ochronie międzynarodowych praw autorskich, ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej Umowie, zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania lub tworzenia materiałów opartych na jakiejkolwiek treści znajdującej się na Stronie bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Findlocator. Ponadto nie wolno poddawać procesowi inżynierii wstecznej, dekompilować, zmieniać, modyfikować, dezasemblować ani w inny sposób próbować odtworzyć kodu źródłowego z Serwisu. Findlocator zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.
 2. Zabrania się usuwania, zakrywania lub zasłaniania jakiegokolwiek znaku towarowego, informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności bądź legend zawartych na Stronie. Dodatkowo Findlocator nie udziela żadnej gwarancji odnośnie korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek treści lub oprogramowania osób trzecich, które użytkownik pozyskuje ze strony Findlocator.
 3. Findlocator szanuje prawa własności innych osób i tego samego wymagamy od naszych członków i użytkowników. Nie zezwala się na publikowanie, rozpowszechnianie lub w jakikolwiek inny sposób powielanie objętych prawem autorskim materiałów, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych, do których użycia użytkownik nie jest prawnie upoważniony. Jeśli użytkownik sądzi, że jego materiały zostały skopiowane w sposób wskazujący na naruszenie praw autorskich, prosimy o kontakt pod adresem abuse@findlocator.pl.
POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA.


 1. Użytkownik zobowiązuje się postępować odpowiedzialnie i traktować innych użytkowników z szacunkiem.

TREŚĆ.

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelką treść, którą publikuje na Stronie, w tym między innymi na osobistym profilu, forach dyskusyjnych, w ogłoszeniach, wydarzeniach, referencjach, wiadomościach e-mail oraz za konsekwencje takich treści. Użytkownik rozumie i akceptuje, że, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, Findlocator w żaden sposób nie kontroluje, weryfikuje ani popiera wszelkich informacji zawartych na Stronie, w tym odnośników, wydarzeń, wiadomości, for dyskusyjnych oraz ogłoszeń publikowanych przez członków.
 2. Jeśli użytkownik publikuje treść na Stronie, i o ile nie wskażemy inaczej, udziela on serwisowi Findlocator niewyłącznego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego, oraz podlegającego w pełni dalszemu licencjonowaniu prawa do korzystania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia pochodnych materiałów, rozpowszechniania, oraz wyświetlania takiej treści na całym świecie z wykorzystaniem dowolnej formy, nośnika lub technologii znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości przez cały okres obowiązywania praw do takiej treści. Użytkownik udziela Findlocator prawa do korzystania z nazwiska, które użytkownik przesyła w związku z taką treścią, jeśli podejmiemy taką decyzję. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do publikowanej przez niego treści; że treść jest właściwa; że wykorzystanie treści dostarczonej przez użytkownika nie narusza niniejszej polityki ani nie szkodzi jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi. Użytkownik również gwarantuje, że posiadacz wszelkich praw, w tym praw osobistych do takiej treści, całkowicie i skutecznie zrzekł się wszystkich takich praw oraz w sposób ważny i nieodwołalny przyznał użytkownikowi prawo do przyznania powyższej licencji. Użytkownik również zezwala każdemu użytkownikowi na dostęp, wyświetlanie, przeglądanie, przechowywanie i powielanie takiej treści w celach prywatnych. Z zastrzeżeniem powyższego, właściciel treści umieszczonej na Stronie zachowuje wszelkie prawa do takiej treści.
 3. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Findlocator może okresowo przejrzeć i usunąć każdą treść, która stanowi naruszenie niniejszej Umowy lub która może być obraźliwa, niezgodna z prawem lub szkodzić bezpieczeństwu bądź naruszać prawa innych użytkowników i członków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Findlocator może przechowywać treść użytkownika i może ją również ujawnić w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przekonaniu, że takie przechowywanie lub ujawnienie jest uzasadnione i niezbędne do: a) spełnienia wymogów postępowania prawnego, b) egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania, lub c) odpowiedzenia na wszelkie roszczenia dotyczące treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. Findlocator wymaga, aby każda treść publikowana przez użytkownika w związku z firmą, osobą lub innym podmiotem była prawdziwa, rzetelna i przedstawiała faktyczną sytuację. Przepisy prawa chronią przedsiębiorstwa i osoby fizyczne przed fałszywymi oświadczeniami składanymi względem nich. Negatywne komentarze lub skargi opublikowane przez użytkownika mogą zostać zinterpretowane jako oświadczenia na temat przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej i mogą podlegać przepisom dotyczącym zniesławienia. Prosimy sprawdzić, czy wszystkie przesyłane informacje są właściwe i rzetelne.
 5. Aby chronić prywatność użytkownika, nie zezwala się na umieszczanie jakiegokolwiek adresu e-mail lub adresu zamieszkania bądź numerów telefonów na swoim profilu.
Treść, która jest nielegalna i zabroniona, obejmuje m.in. materiały, tekst, grafikę, pliki wideo lub audio, które:


 1. są niezgodne z prawem, napastliwe, oszczercze, obelżywe, zawierają groźby, są szkodliwe, fanatyczne, obraźliwe pod względem rasowym, obsceniczne, oszukańcze, szkalujące, naruszają prywatność lub są w inny sposób niedopuszczalne
 2. przedstawiają wszelkiego rodzaju pornograficzne i nacechowane seksualnie materiały
 3. zachęcają do zachowań, które mogą stanowić przestępstwo, być źródłem odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają wszelkie obowiązujące lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe przepisy prawne
 4. przesyłają lub zawierają wszelkie niepożądane lub niedozwolone treści reklamowe, „spam”, wiadomości-śmieci, łańcuszki szczęścia, itp.
 5. przesyłają lub zawierają jakąkolwiek treść, która stanowi naruszenie patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich oraz innych praw własności
 6. przesyłają lub zawierają jakiekolwiek wirusy lub materiały mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności wszelkich programów komputerowych lub sprzętu komputerowego użytkowników lub serwisu Findlocator
 7. gromadzą, przechowują lub pozyskują informacje o innych użytkownikach lub członkach dla celów komercyjnych bądź niezgodnych z prawem lub angażują w działania komercyjne, takie jak konkursy, loterie, itp. bez uprzedniej zgody Findlocator
 8. reklamują wszelkie nielegalne usługi lub sprzedaż jakichkolwiek produktów ograniczonych lub zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa
 9. zawierają wprowadzające w błąd adresy e-mail i inne zmanipulowane identyfikatory celem ukrycia ich pochodzenia
 10. W przypadku napotkania takich zabronionych materiałów na Stronie, użytkownik zrzeka się prawa do domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z takimi materiałami. Takie materiały należy natychmiast zgłosić pod adres: abuse@findlocator.pl
 11. Findlocator zgłosi również takie działania do odpowiednich organów zajmujących się przestępczością internetową.
ODNOŚNIKI DO STRON OSÓB TRZECICH.


 1. Wszelkie odnośniki w serwisie Findlocator, które przenoszą użytkowników poza stronę internetową Findlocator nie podlegają kontroli Serwisu Findlocator i nie ponosi on odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek powiązanej strony lub jakiegokolwiek odnośnika umieszczonego na powiązanej stronie. Wszystkie takie strony podlegają zasadom i procedurom właściciela takich stron. Zachęcamy do przeczytania tych zasad i poznania swoich praw.
TRANSAKCJE Z ORGANIZACJAMI I OSOBAMI.


 1. Findlocator nie ponosi odpowiedzialności za interakcje użytkownika z wszelkimi organizacjami i/lub osobami znalezionymi na lub poprzez Serwis. Dotyczy to między innymi płatności i dostarczania towarów i usług, oraz wszelkich innych warunków, postanowień, gwarancji i oświadczeń związanych z takimi działaniami. Odbywają się one wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takimi organizacjami i/lub osobami. Użytkownik akceptuje, że Findlocator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione na skutek takich działań. Findlocator nie jest zobowiązany angażować się w spory pomiędzy uczestnikami na stronie, bądź pomiędzy uczestnikami na stronie a jakąkolwiek osobą trzecią. W przypadku powstania sporu użytkownik zwalnia Serwis Findlocator, jego zarząd , pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności wobec wszelkiego rodzaju roszczeń, szkód i żądań, znanych i nieznanych, przewidzianych lub nieprzewidzianych, ujawnionych i nieujawnionych, które mogą zaistnieć w wyniku bądź w związku z takimi sporami i Serwisem.
PRYWATNOŚĆ.


 1. Prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności, która została włączona do niniejszych warunków przez odniesienie.
WYPOWIEDZENIE.


 1. Findlocator zastrzega sobie prawo do odmówienia członkostwa każdej osobie. Findlocator może wypowiedzieć użytkownikowi członkostwo i usunąć wszelkie informacje, przesyłane wiadomości i umieszczane treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia za działania naruszające niniejszą Umowę. Findlocator może modyfikować lub zaprzestać prowadzenia Strony lub Serwisu w każdej chwili bez uprzedzenia użytkownika i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI.


 1. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że ponosi wyłączne ryzyko związane z korzystaniem z serwisu i/lub wszelkiej grafiki bądź innej treści pobieranej przez niego ze strony, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego użytkownika lub utratę danych wskutek pobierania plików, programów, usług i/lub jakiejkolwiek grafiki bądź innych treści.
 2. Usługi i/lub wszelka grafika lub inne treści pobierane ze strony są dostarczane w aktualnej postaci. Findlocator , jego licencjodawcy i dostawcy wyraźnie wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich, domniemanych lub ustawowych bądź innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji co do użyteczności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszenia.
 3. Findlocator ani jego licencjodawcy lub dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji, że program, usługa i/lub grafika bądź inna treść pobierana przez użytkownika ze strony spełni jego wymagania, lub że program bądź usługa będzie działać nieprzerwanie, na czas, bezpiecznie lub bez błędów.
 4. Findlocator, jego licencjodawcy lub dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji odnośnie wyników, które można uzyskać przy użyciu serwisu, lub co do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pomocą serwisu lub że błędy w oprogramowaniu zostaną usunięte.
 5. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie pewnych gwarancji, w związku z czym powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Jako dostawca interaktywnych usług, Findlocator nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia, oświadczenia lub treści zamieszczane przez jego użytkowników na jakimkolwiek publicznym forum, prywatnej stronie głównej lub w innym interaktywnym obszarze. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że ponosi wyłączne ryzyko w związku z korzystaniem z niniejszej strony.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.


 1. Findlocator, jego licencjodawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkownika ani żadnej strony trzeciej za wszelkiego rodzaju szkody powstałe wskutek korzystania z niniejszej strony, w tym między innymi pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z oprogramowania, serwisu, i/lub jakiejkolwiek grafiki bądź innej treści znajdującej się na stronie, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, nawet jeśli Findlocator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto Findlocator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkownika lub innych osób trzecich za jakiekolwiek materiały osób trzecich przesyłane do lub pobrane z serwisu. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, w związku z czym niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.


 1. Użytkownik niniejszym zgadza się na własny koszt zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć Serwis Findlocator, jego zarząd, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, zobowiązaniami i/lub wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wynikającymi z lub odnoszącymi się do:
a) wysuniętych przez osoby trzecie roszczeń, pozwów lub zarzutów naruszenia opartych na informacjach, danych lub treści przesłanej przez użytkownika w związku z serwisem,
b) jakiegokolwiek oszustwa lub manipulacji, bądź innego naruszenia niniejszej umowy przez użytkownika, lub c) roszczeń, pozwów lub zarzutów wysuniętych przez osoby trzecie przeciwko Serwisowi Show Your Startup, na skutek korzystania przez użytkownika z serwisu lub strony.
OGÓLNE WARUNKI.


 1. Odwiedzając tę Stronę użytkownik akceptuje, że niniejsza umowa podlega pod każdym względem przepisom Rzeczpospolitej Polskiej, bez odniesienia do zawartych w nich norm kolizyjnych, i każdy spór wynikający z niniejszej Umowy będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądów Rzeczpospolitej Polskiej i użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji takich sądów. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie wykreślone, a pozostałe postanowienia zostaną wprowadzone w życie. Brak działania ze strony Findlocator w przypadku naruszenia spowodowanego przez użytkownika nie oznacza zrzeczenia się przez Findlocator prawa do działania w związku z kolejnymi lub podobnymi naruszeniami.
 2. Użytkownik nie może scedować ani przekazać niniejszej Umowy lub wynikających z niej praw, i jakakolwiek próba przekazania bądź scedowania jest nieważna. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla stron i obowiązuje z korzyścią dla ich następców i cesjonariuszy. Findlocator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub awarie w dostawie usług wynikające z przyczyn niezależnych od Findlocator. Wszelkie powiadomienia wymagane lub przekazywane użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy będą dostarczane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji.
UWAGI SPECJALNE.


 1. Ze względu na globalną naturę Internetu użytkownik zgadza się stosować do wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania użytkownika w Internecie oraz możliwych do zaakceptowania treści. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania użytkownika.
 2. Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne porozumienie pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, propozycje, porozumienia, negocjacje i rozmowy pomiędzy stronami, zarówno pisemne jak i ustne. Użytkownik rozumie i akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny za regularne przeglądanie warunków niniejszej Umowy.
DANE KONTAKTOWE.

DATA 17.08.2016

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej „Regulamin" ) określa warunki korzystania z serwisu Findlocator, prowadzonego przez firmę Largo Polska. Właścicielem i operatorem strony internetowej serwisu Findlocator ( zwana dalej „Stroną” lub „Serwisem” ) jest firma Largo Polska.
 2. W naszym Serwisie właściciele nieruchomości i osoby poszukujące lokali oraz współlokatorów, mogą wyszukać odpowiednie dla siebie osoby lub lokale, w bezpieczniejszy i łatwiejszy sposób, dzięki możliwości komunikowania się za pośrednictwem serwisu, pod warunkiem przestrzegania Warunków Użytkowania serwisu Findlocator. Dlatego też Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie Warunków Użytkowania, aby skorzystać ze Strony. Aby móc zostać zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Findlocator, użytkownik musi przeczytać i zaakceptować poniższe Warunki oraz Politykę prywatności.
 3. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania w każdym czasie, powinien przestać korzystać ze Strony oraz serwisu Findlocator.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu, użytkownik zgadza się na obowiązywanie aktualnej wersji Regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie, będą opatrzone nową datą dokumentu. Data pokazuje użytkownikowi, od kiedy dana wersja regulaminu jest w mocy.
 5. Użytkownik ma świadomość i wyraża zgodę na to, że, aby się zarejestrować, musi podać adres e-mail i ustalić swoje hasło dostępu. Odpowiada za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła, oraz za każde użytkowanie swojego konta – niezależnie czy wyraził zgodę na takie użytkowanie. Jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Serwisu Findlocator o wszelkim nieuprawnionym użyciu jego konta. Użytkownik ukończone co najmniej 18 lat.
 6. Użytkownik zdaje sobie sprawę i wyraża zgodę na to, że treści publikowane na Stronie przez wszystkich użytkowników, są zbierane i włączane anonimowo do serwisu Findlocator oraz że Findlocator będzie zebrane treści używać dla celów statystycznych i analitycznych.
REJESTRACJA.


 1. Findlocator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu dowolnemu użytkownikowi.
 2. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Serwisie, musi przejść proces rejestracji w Findlocator. W ramach procesu rejestracji w Serwisie użytkownik zobowiązuje się:
a) podać określone informacje o sobie zgodnie z komunikatem wyświetlanym przez Serwis (informacje te muszą być aktualne, kompletne i dokładne)
b) aktualizować następnie takie informacje zgodnie z wymogami, aby zachować ich aktualność, kompletność i dokładność. Informacje wymagane przy rejestracji będą określane jako dane rejestracyjne („Dane rejestracyjne”).


 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, umożliwia użytkownikom przeglądanie ofert i profili, skorzystanie z wtyczki do Facebook, by obejrzeć tam profile wybranych osób, a po zarejestrowaniu można zobaczyć kontakt do ogłoszeniodawcy. Płatna jest tutaj jedynie opcja wyróżnienia swojego ogłoszenia.
 2. Bezpłatna jest również możliwość zdeponowania umowy między właścicielem a wynajmującym, czyli umowy wraz ze zdjęciami lokalu w momencie przekazywania najemcy, całość zostaje umieszczona w archiwach Findlocator, czyli w neutralnym dla obu stron umowy miejscu. Obydwie strony umowy muszą zaakceptować prawdziwość zdjęć i od tej pory zestaw umowa plus zdjęcia, staje się zabezpieczeniem zarówno dla właściciela, jak i dla najemcy.
 3. Członkostwo o nazwie Właściciel 1. Płatne miesięcznie 50 zł, obejmuje możliwość skorzystania z polisy Findlocator, dotyczącej podnajmu mieszkania w okresie wakacji i na wszystkie weekendy, święta lub inne okresy nieobecności głównego najemcy w wynajmowanym lokalu. W skład tego członkostwa wchodzi również automatycznie opcja utrzymywania umowy ze zdjęciami w chmurze.
 4. Członkostwo o nazwie Najemca 1. To uzupełnienie członkostwa Właściciel 1, dotyczące możliwości skorzystania z polisy Findlocator, najemca musi wykupić to członkostwo płatne miesięcznie 20 zł, by móc skorzystać z polisy Findlocator, ubezpieczającej dodatkowy podnajem wynajętego lokalu i przyzwalającej na podnajem za zgodą właściciela, który za pomocą członkostwa Właściciel 1 ma również dostęp do polisy Findlocator.
 5. Lokal przeznaczony do podnajęcia musi mieć założony na Findlocatorze swój profil, gdzie będą znajdować się zdjęcia lokalu do podnajęcia oraz opis. W momencie zgłoszenia się podnajemcy, jego skan dowodu osobistego oraz jego zdjęcie z dowodem osobistym przy twarzy, jako obowiązkowa weryfikacja, muszą zostać umieszczone przez najemcę w profilu mieszkania, pod rygorem nieważności polisy Findlocator do tego podnajmu. Musi tam też zostać dołączona umowa o podnajem ( wzór umowy do pobrania z portalu Findlocator ), między właścicielem lokalu, a najemcą. Brak jednego z tych elementów, skutkuje nieważnością polisy Findlocator.
 6. Portal Findlocator zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do sprawdzania kompletności danych na profilu lokalu na podnajem. Uzupełnienie tych danych należy do stron umowy o podnajem, czyli do właściciela lub najemcy. Zamieszczenie wszystkich danych jest możliwe tylko za pośrednictwem portalu i tylko jednorazowo, a więc należy przygotować zestaw wszystkich niezbędnych elementów i taki komplet przesłać do portalu Findlocator do opublikowania. Modyfikacja danych nie jest po opublikowaniu możliwa, tak więc należy dokładać należytej staranności przy przygotowywaniu danych. Konieczność modyfikacji danych, wiąże się z koniecznością założenia nowego profilu lokalu.
 7. Rejestrując się na portalu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

LICENCJA I DOSTĘP DO STRONY.


 1. Findlocator udziela użytkownikom ograniczonej licencji na dostęp oraz użytkowanie Strony w celach prywatnych. Nie jest dozwolone pobieranie inne niż wynikające z automatycznego działania przeglądarek internetowych lub modyfikowanie jakiejkolwiek jej części bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu.
 2. Licencja nie obejmuje odsprzedawania ani komercyjnego używania Strony lub jej treści. Nie jest dozwolone zbieranie i korzystanie z zamieszczanych produktów, opisów, z pochodnego użytkowania Strony lub jej treści, pobierania lub kopiowania informacji o koncie na rzecz innego handlowca, używania procesów eksploracji danych, robotów, lub podobnych metod zbierania lub ekstrakcji danych. Nie zezwala się na powielanie, tworzenie duplikatów, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż, odwiedzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie niniejszej Strony lub jej części w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu.
 3. Nie wolno linkować ani stosować jakichkolwiek technik linkowania do wyodrębnienia znaku towarowego, logo lub innych zastrzeżonych informacji, w tym zdjęć, tekstu, układu lub formy strony, znajdujących się na Stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu. Zabrania się używania naszej nazwy i znaków towarowych w metatagach czy w innym ukrytym tekście bez pisemnej zgody Serwisu. Nieuprawnione użycie oznacza utratę zezwolenia i udzielonej przez Serwis licencji.
PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE.


 1. Serwis Findlocator i logo Findlocator oraz inne nazwy, logo, ikony oraz znaki identyfikujące produkty i usługi Findlocator są znakami towarowymi Findlocator i nie zezwala się na ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody Findlocator. Wszelkie treści zawarte na Stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazki, pliki audio, pliki do pobrania, oprogramowanie stanowią własność Findlocator lub współpracujących z serwisem dostawców treści i podlegają ochronie międzynarodowych praw autorskich. Zestawienie wszystkich materiałów na Stronie stanowi wyłączną własność Findlocator i podlega ochronie międzynarodowych praw autorskich. Całe oprogramowanie użyte na Stronie jest własnością Findlocator lub jego dostawców i podlega ochronie międzynarodowych praw autorskich, ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej Umowie, zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania lub tworzenia materiałów opartych na jakiejkolwiek treści znajdującej się na Stronie bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Findlocator. Ponadto nie wolno poddawać procesowi inżynierii wstecznej, dekompilować, zmieniać, modyfikować, dezasemblować ani w inny sposób próbować odtworzyć kodu źródłowego z Serwisu. Findlocator zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.
 2. Zabrania się usuwania, zakrywania lub zasłaniania jakiegokolwiek znaku towarowego, informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności bądź legend zawartych na Stronie. Dodatkowo Findlocator nie udziela żadnej gwarancji odnośnie korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek treści lub oprogramowania osób trzecich, które użytkownik pozyskuje ze strony Findlocator.
 3. Findlocator szanuje prawa własności innych osób i tego samego wymagamy od naszych członków i użytkowników. Nie zezwala się na publikowanie, rozpowszechnianie lub w jakikolwiek inny sposób powielanie objętych prawem autorskim materiałów, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych, do których użycia użytkownik nie jest prawnie upoważniony. Jeśli użytkownik sądzi, że jego materiały zostały skopiowane w sposób wskazujący na naruszenie praw autorskich, prosimy o kontakt pod adresem abuse@findlocator.pl.
POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA.


 1. Użytkownik zobowiązuje się postępować odpowiedzialnie i traktować innych użytkowników z szacunkiem.

TREŚĆ.

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelką treść, którą publikuje na Stronie, w tym między innymi na osobistym profilu, forach dyskusyjnych, w ogłoszeniach, wydarzeniach, referencjach, wiadomościach e-mail oraz za konsekwencje takich treści. Użytkownik rozumie i akceptuje, że, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, Findlocator w żaden sposób nie kontroluje, weryfikuje ani popiera wszelkich informacji zawartych na Stronie, w tym odnośników, wydarzeń, wiadomości, for dyskusyjnych oraz ogłoszeń publikowanych przez członków.
 2. Jeśli użytkownik publikuje treść na Stronie, i o ile nie wskażemy inaczej, udziela on serwisowi Findlocator niewyłącznego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego, oraz podlegającego w pełni dalszemu licencjonowaniu prawa do korzystania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia pochodnych materiałów, rozpowszechniania, oraz wyświetlania takiej treści na całym świecie z wykorzystaniem dowolnej formy, nośnika lub technologii znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości przez cały okres obowiązywania praw do takiej treści. Użytkownik udziela Findlocator prawa do korzystania z nazwiska, które użytkownik przesyła w związku z taką treścią, jeśli podejmiemy taką decyzję. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do publikowanej przez niego treści; że treść jest właściwa; że wykorzystanie treści dostarczonej przez użytkownika nie narusza niniejszej polityki ani nie szkodzi jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi. Użytkownik również gwarantuje, że posiadacz wszelkich praw, w tym praw osobistych do takiej treści, całkowicie i skutecznie zrzekł się wszystkich takich praw oraz w sposób ważny i nieodwołalny przyznał użytkownikowi prawo do przyznania powyższej licencji. Użytkownik również zezwala każdemu użytkownikowi na dostęp, wyświetlanie, przeglądanie, przechowywanie i powielanie takiej treści w celach prywatnych. Z zastrzeżeniem powyższego, właściciel treści umieszczonej na Stronie zachowuje wszelkie prawa do takiej treści.
 3. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Findlocator może okresowo przejrzeć i usunąć każdą treść, która stanowi naruszenie niniejszej Umowy lub która może być obraźliwa, niezgodna z prawem lub szkodzić bezpieczeństwu bądź naruszać prawa innych użytkowników i członków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Findlocator może przechowywać treść użytkownika i może ją również ujawnić w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przekonaniu, że takie przechowywanie lub ujawnienie jest uzasadnione i niezbędne do: a) spełnienia wymogów postępowania prawnego, b) egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania, lub c) odpowiedzenia na wszelkie roszczenia dotyczące treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. Findlocator wymaga, aby każda treść publikowana przez użytkownika w związku z firmą, osobą lub innym podmiotem była prawdziwa, rzetelna i przedstawiała faktyczną sytuację. Przepisy prawa chronią przedsiębiorstwa i osoby fizyczne przed fałszywymi oświadczeniami składanymi względem nich. Negatywne komentarze lub skargi opublikowane przez użytkownika mogą zostać zinterpretowane jako oświadczenia na temat przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej i mogą podlegać przepisom dotyczącym zniesławienia. Prosimy sprawdzić, czy wszystkie przesyłane informacje są właściwe i rzetelne.
 5. Aby chronić prywatność użytkownika, nie zezwala się na umieszczanie jakiegokolwiek adresu e-mail lub adresu zamieszkania bądź numerów telefonów na swoim profilu.
Treść, która jest nielegalna i zabroniona, obejmuje m.in. materiały, tekst, grafikę, pliki wideo lub audio, które:


 1. są niezgodne z prawem, napastliwe, oszczercze, obelżywe, zawierają groźby, są szkodliwe, fanatyczne, obraźliwe pod względem rasowym, obsceniczne, oszukańcze, szkalujące, naruszają prywatność lub są w inny sposób niedopuszczalne
 2. przedstawiają wszelkiego rodzaju pornograficzne i nacechowane seksualnie materiały
 3. zachęcają do zachowań, które mogą stanowić przestępstwo, być źródłem odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają wszelkie obowiązujące lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe przepisy prawne
 4. przesyłają lub zawierają wszelkie niepożądane lub niedozwolone treści reklamowe, „spam”, wiadomości-śmieci, łańcuszki szczęścia, itp.
 5. przesyłają lub zawierają jakąkolwiek treść, która stanowi naruszenie patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich oraz innych praw własności
 6. przesyłają lub zawierają jakiekolwiek wirusy lub materiały mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności wszelkich programów komputerowych lub sprzętu komputerowego użytkowników lub serwisu Findlocator
 7. gromadzą, przechowują lub pozyskują informacje o innych użytkownikach lub członkach dla celów komercyjnych bądź niezgodnych z prawem lub angażują w działania komercyjne, takie jak konkursy, loterie, itp. bez uprzedniej zgody Findlocator
 8. reklamują wszelkie nielegalne usługi lub sprzedaż jakichkolwiek produktów ograniczonych lub zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa
 9. zawierają wprowadzające w błąd adresy e-mail i inne zmanipulowane identyfikatory celem ukrycia ich pochodzenia
 10. W przypadku napotkania takich zabronionych materiałów na Stronie, użytkownik zrzeka się prawa do domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z takimi materiałami. Takie materiały należy natychmiast zgłosić pod adres: abuse@findlocator.pl
 11. Findlocator zgłosi również takie działania do odpowiednich organów zajmujących się przestępczością internetową.
ODNOŚNIKI DO STRON OSÓB TRZECICH.


 1. Wszelkie odnośniki w serwisie Findlocator, które przenoszą użytkowników poza stronę internetową Findlocator nie podlegają kontroli Serwisu Findlocator i nie ponosi on odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek powiązanej strony lub jakiegokolwiek odnośnika umieszczonego na powiązanej stronie. Wszystkie takie strony podlegają zasadom i procedurom właściciela takich stron. Zachęcamy do przeczytania tych zasad i poznania swoich praw.
TRANSAKCJE Z ORGANIZACJAMI I OSOBAMI.


 1. Findlocator nie ponosi odpowiedzialności za interakcje użytkownika z wszelkimi organizacjami i/lub osobami znalezionymi na lub poprzez Serwis. Dotyczy to między innymi płatności i dostarczania towarów i usług, oraz wszelkich innych warunków, postanowień, gwarancji i oświadczeń związanych z takimi działaniami. Odbywają się one wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takimi organizacjami i/lub osobami. Użytkownik akceptuje, że Findlocator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione na skutek takich działań. Findlocator nie jest zobowiązany angażować się w spory pomiędzy uczestnikami na stronie, bądź pomiędzy uczestnikami na stronie a jakąkolwiek osobą trzecią. W przypadku powstania sporu użytkownik zwalnia Serwis Findlocator, jego zarząd , pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności wobec wszelkiego rodzaju roszczeń, szkód i żądań, znanych i nieznanych, przewidzianych lub nieprzewidzianych, ujawnionych i nieujawnionych, które mogą zaistnieć w wyniku bądź w związku z takimi sporami i Serwisem.
PRYWATNOŚĆ.


 1. Prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności, która została włączona do niniejszych warunków przez odniesienie.
WYPOWIEDZENIE.


 1. Findlocator zastrzega sobie prawo do odmówienia członkostwa każdej osobie. Findlocator może wypowiedzieć użytkownikowi członkostwo i usunąć wszelkie informacje, przesyłane wiadomości i umieszczane treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia za działania naruszające niniejszą Umowę. Findlocator może modyfikować lub zaprzestać prowadzenia Strony lub Serwisu w każdej chwili bez uprzedzenia użytkownika i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI.


 1. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że ponosi wyłączne ryzyko związane z korzystaniem z serwisu i/lub wszelkiej grafiki bądź innej treści pobieranej przez niego ze strony, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego użytkownika lub utratę danych wskutek pobierania plików, programów, usług i/lub jakiejkolwiek grafiki bądź innych treści.
 2. Usługi i/lub wszelka grafika lub inne treści pobierane ze strony są dostarczane w aktualnej postaci. Findlocator , jego licencjodawcy i dostawcy wyraźnie wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich, domniemanych lub ustawowych bądź innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji co do użyteczności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszenia.
 3. Findlocator ani jego licencjodawcy lub dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji, że program, usługa i/lub grafika bądź inna treść pobierana przez użytkownika ze strony spełni jego wymagania, lub że program bądź usługa będzie działać nieprzerwanie, na czas, bezpiecznie lub bez błędów.
 4. Findlocator, jego licencjodawcy lub dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji odnośnie wyników, które można uzyskać przy użyciu serwisu, lub co do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pomocą serwisu lub że błędy w oprogramowaniu zostaną usunięte.
 5. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie pewnych gwarancji, w związku z czym powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Jako dostawca interaktywnych usług, Findlocator nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia, oświadczenia lub treści zamieszczane przez jego użytkowników na jakimkolwiek publicznym forum, prywatnej stronie głównej lub w innym interaktywnym obszarze. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że ponosi wyłączne ryzyko w związku z korzystaniem z niniejszej strony.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.


 1. Findlocator, jego licencjodawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkownika ani żadnej strony trzeciej za wszelkiego rodzaju szkody powstałe wskutek korzystania z niniejszej strony, w tym między innymi pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z oprogramowania, serwisu, i/lub jakiejkolwiek grafiki bądź innej treści znajdującej się na stronie, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, nawet jeśli Findlocator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto Findlocator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkownika lub innych osób trzecich za jakiekolwiek materiały osób trzecich przesyłane do lub pobrane z serwisu. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, w związku z czym niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.


 1. Użytkownik niniejszym zgadza się na własny koszt zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć Serwis Findlocator, jego zarząd, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, zobowiązaniami i/lub wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wynikającymi z lub odnoszącymi się do:
a) wysuniętych przez osoby trzecie roszczeń, pozwów lub zarzutów naruszenia opartych na informacjach, danych lub treści przesłanej przez użytkownika w związku z serwisem,
b) jakiegokolwiek oszustwa lub manipulacji, bądź innego naruszenia niniejszej umowy przez użytkownika, lub c) roszczeń, pozwów lub zarzutów wysuniętych przez osoby trzecie przeciwko Serwisowi Show Your Startup, na skutek korzystania przez użytkownika z serwisu lub strony.
OGÓLNE WARUNKI.


 1. Odwiedzając tę Stronę użytkownik akceptuje, że niniejsza umowa podlega pod każdym względem przepisom Rzeczpospolitej Polskiej, bez odniesienia do zawartych w nich norm kolizyjnych, i każdy spór wynikający z niniejszej Umowy będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądów Rzeczpospolitej Polskiej i użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji takich sądów. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie wykreślone, a pozostałe postanowienia zostaną wprowadzone w życie. Brak działania ze strony Findlocator w przypadku naruszenia spowodowanego przez użytkownika nie oznacza zrzeczenia się przez Findlocator prawa do działania w związku z kolejnymi lub podobnymi naruszeniami.
 2. Użytkownik nie może scedować ani przekazać niniejszej Umowy lub wynikających z niej praw, i jakakolwiek próba przekazania bądź scedowania jest nieważna. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla stron i obowiązuje z korzyścią dla ich następców i cesjonariuszy. Findlocator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub awarie w dostawie usług wynikające z przyczyn niezależnych od Findlocator. Wszelkie powiadomienia wymagane lub przekazywane użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy będą dostarczane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji.
UWAGI SPECJALNE.


 1. Ze względu na globalną naturę Internetu użytkownik zgadza się stosować do wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania użytkownika w Internecie oraz możliwych do zaakceptowania treści. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania użytkownika.
 2. Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne porozumienie pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, propozycje, porozumienia, negocjacje i rozmowy pomiędzy stronami, zarówno pisemne jak i ustne. Użytkownik rozumie i akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny za regularne przeglądanie warunków niniejszej Umowy.
DANE KONTAKTOWE.


 1. Z Findlocator można się skontaktować pod adresem: